سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > برگزیدگان > برگزيدگان دوره هجدهم . 1395 > معرفی آثار برگزیده دوره هجدهم > سید محمد رضی آصف آگاه . اثر برگزیده دوره هجدهم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

 

 

شئون معصوم و نقش آن در استنباط

 

سید محمد رضی آصف آگاه

گروه علمی: فقه و اصول

قالب: پایان نامه

 

 

 

این رساله، با دو هدف تدوین یافته است: 
یک. استقصای شئون معصوم: اندیشوران اسلامی تا کنون تنها به شأن ابلاغ وحی، ولایت و قضاوت توجه کرده‌اند؛ اما این تحقیق کوشیده است دست کم 14 شأن را برای معصوم برشمرد و آنها را به‌صورت روشمند بررسی کند. در این بررسی، ابتدا پیشینه و سپس تعریف، ادله و قلمروِ هر شأن بیان شده است. 
دو. نقش شئون در استنباط: شئون معصوم در استنباط حد اقل پنچ گونه تأثیر دارد: تأثیر در تعیین موضوع، شناخت سیره نظری و عملی معصوم، استظهار اولی (کشف حکم)، استظهار ثانوی (جمع عرفی) و حل تعارض ادله. شئون معصوم بعد از استنباط نیز حد اقل دو نقش دارد: کیفیت اجرای احکام و تزاحم.
تأثیر شئون معصوم در تعیین موضوع حد اقل چهارگونه است: شناخت موضوع، تغییر و تبدیل موضوع، تعمیم موضوع، کشف مصادیق جدید.
تأثیر شئون معصوم در استظهار اولی و کشف حکم حد اقل ده گونه است: تمییز احکام شرعی از غیر شرعی، عمومی از اختصاصی، دائمی از موقت، ثابت از متغیر، الزامی از غیر الزامی، مولوی از ارشادی، ولایی از غیر ولایی، عبادی از غیر عبادی، شناخت سنخ احکام، شناخت میزان فتوا به استحباب و عدم کراهت.
تأثیر شئون معصوم در استظهار ثانوی حد اقل سه گونه است: رتبه‌بندی احکام، عدم حمل بر نسخ و بیان جواز عمل.
پس، بر مجتهد لازم است پیش از فتوا، ابتدا مشخص کند نص از چه شأنی صادر شده و آن‌گاه با در نظر گرفتن نوع شأن معصوم استنباط کند. استنباط بر اساس شئون در برخی موارد متفاوت با استنباط غیر ناظر به شئون است.
 
 

 

 

 

 

بازديدکنندگان امروز :54